Polityka prywatności

Dantech Freezing Systems A/S („DFS” lub „My” lub „Nas”) szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony prywatności, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, które nam Państwo przekazują. Niniejsze oświadczenie określa politykę prywatności w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i/lub ujawniania Państwa danych osobowych, zgodnie z

Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

(EU) 2016/679 (RODO)

Kontynuując korzystanie z naszej Strony, potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zgadzają się na przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności z późniejszymi zmianami w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych osobowych.

Do jakich celów będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zależności od rodzaju relacji biznesowych z Państwem wyłącznie w następujących celach („Dozwolone cele”):

 • Planowanie, nawiązywanie, wykonywanie, zarządzanie i administrowanie Państwa stosunkiem biznesowym (lub stosunkiem umownym z Państwa firmą lub organizacją) z DFS, np. poprzez realizację transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, prowadzenie księgowości, audytów, rozliczeń i działań windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, ułatwianie napraw i świadczenie usług wsparcia lub dostarczanie Państwu innych usług lub rzeczy, o które mogli Państwo prosić;
 • Utrzymanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i stron internetowych lub innych systemów, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;
 • Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi (takimi jak zobowiązania do prowadzenia rejestrów), monitorowanie zgodności lub zobowiązania dotyczące rejestrowania (np. na mocy przepisów antymonopolowych, przepisów eksportowych, przepisów dotyczących sankcji handlowych i embarga lub w celu zapobiegania przestępstwom związanym z praniem brudnych pieniędzy), co może obejmować automatyczne sprawdzanie danych kontaktowych użytkownika lub innych informacji podawanych przez użytkownika na temat jego tożsamości w odniesieniu do obowiązujących list podmiotów objętych sankcjami oraz kontaktowanie się z użytkownikiem w celu potwierdzenia jego tożsamości w przypadku potencjalnego dopasowania lub rejestrowania interakcji z użytkownikiem, które mogą być istotne dla celów antymonopolowych;
 • Informowanie użytkownika, o ile jest to dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, w ramach istniejącej relacji biznesowej o produktach lub usługach DFS, które są podobne lub powiązane z takimi produktami i usługami, które zostały już zakupione lub wykorzystane w ramach tej relacji biznesowej;
 • Przekazywanie naszym dystrybutorom informacji istotnych dla ich działalności, np. o nowych produktach, zmianach cen, kampaniach rabatowych, zmianach dostawców, informacjach o dealerach, problemach technicznych i przerwach w sprzedaży.
 • Rozwiązywanie sporów, egzekwowanie naszych umów oraz ustanawianie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych lub
 • Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi, np. w celu prowadzenia dokumentacji biznesowej dla celów podatkowych lub wysyłania powiadomień i innych ujawnień wymaganych przez prawo.

Jeżeli użytkownik udzielił nam na to wyraźnej zgody lub jest to zgodne z prawem na mocy obowiązującego prawa o ochronie danych, możemy przetwarzać jego dane osobowe również w następujących celach:

 • Komunikowanie się z Państwem za pośrednictwem zatwierdzonych przez Państwa kanałów komunikacji w celu informowania Państwa na bieżąco o najnowszych ogłoszeniach, ofertach specjalnych i innych informacjach dotyczących produktów, technologii i usług DFS (w tym newsletterów marketingowych), a także wydarzeń i projektów DFS;
 • Przeprowadzanie ankiet wśród klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych:  Zbieranie informacji o Państwa preferencjach na podstawie Państwa działań podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz wszelkich produktów, treści do pobrania (np. rejestracja w celu pobrania oprogramowania, ebooków, białych ksiąg) lub innych usług, które oferujemy Państwu online. Na podstawie tych informacji (np. jakie treści są pobierane, klikane lub oglądane, jak często i jak długo) tworzymy profil użytkownika, aby spersonalizować i poprawić jakość naszej komunikacji i interakcji z Państwem (np. poprzez śledzenie newslettera lub analizę strony internetowej). Logika naszych działań związanych z profilowaniem ma na celu identyfikację obszarów, które mogą być przydatne lub w inny sposób interesujące dla użytkownika oraz informowanie go o takich obszarach w sposób bardziej skuteczny i ukierunkowany. Wykorzystywane algorytmy stosują tę logikę i automatycznie dostarczają Państwu ukierunkowane treści lub informacje.

Prosimy zwrócić uwagę

: Zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (art. 21 ust. 2) mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania opisanego powyżej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przysługujących Państwu praw i sposobu ich egzekwowania prosimy o zapoznanie się z punktem „Prawa do ochrony danych”.

W odniesieniu do komunikacji o charakterze marketingowym (tj. wiadomości e-mail i rozmowy telefoniczne), tam gdzie jest to wymagane prawem, będziemy przekazywać Państwu takie informacje wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody i zapewnimy Państwu możliwość rezygnacji w dowolnym momencie, jeśli nie będą Państwo chcieli otrzymywać od nas dalszej komunikacji o charakterze marketingowym.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek zautomatyzowanych decyzji dotyczących Państwa lub tworzenia profili innych niż opisane powyżej.

Stosujemy nowoczesne technologie do monitorowania i analizowania danych w odniesieniu do naszych produktów (znane również jako Internet Rzeczy). Takie informacje są wykorzystywane do wspierania naszych klientów, np. poprzez ulepszanie konstrukcji naszych produktów i usprawnianie obsługi produktów. Zazwyczaj w związku z takimi technologiami nie są przetwarzane żadne dane osobowe. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane ściśle według niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są określone w art. 6 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zależności od powyższych celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub innej umowy biznesowej z DFS lub do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, zawsze pod warunkiem, że interesy te nie są nadrzędne wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności. Ponadto przetwarzanie danych może opierać się na Państwa zgodzie, jeżeli wyraźnie nam jej Państwo udzielili.

Zakres danych osobowych

Możemy gromadzić i przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 • Biznesowe lub prywatne dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu i adres e-mail, numer identyfikacyjny telefonu komórkowego oraz adres IP komputera podczas korzystania z naszej strony internetowej;
 • Dane dotyczące płatności, takie jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów bezpieczeństwa i inne powiązane informacje rozliczeniowe;
 • Dalsze informacje biznesowe, które muszą być przetwarzane w ramach projektu lub relacji umownej z DFS lub dobrowolnie przekazane przez użytkownika, takie jak złożone zamówienia, dokonane płatności, wnioski i projekty;
 • Informacje o Państwa zainteresowaniach i preferencjach oraz inne informacje uzyskane za pomocą opisanej powyżej analityki, w szczególności Państwa działania podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz wszelkich produktów, treści do pobrania (np. rejestracja w celu pobrania oprogramowania, e-booków, białych ksiąg) lub innych usług, które oferujemy Państwu online.  Obejmuje to informacje o tym, jakie treści są pobierane, klikane lub oglądane, jak często i jak długo.
 • Informacje zebrane z publicznie dostępnych zasobów, baz danych o uczciwości i agencji kredytowych; oraz
 • Jeżeli jest to prawnie wymagane dla celów zgodności z przepisami: informacje o istotnych i znaczących postępowaniach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Państwu lub stronie trzeciej związanej z Państwem i w interakcji z Państwem, które mogą być istotne dla celów antymonopolowych.
 • Specjalne kategorie danych osobowych. W pewnych sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę, możemy również gromadzić specjalne kategorie danych osobowych użytkownika, które podlegają specjalnym przepisom dotyczącym ochrony danych. Na przykład w związku z rejestracją i uczestnictwem w wydarzeniu lub seminarium możemy poprosić o informacje na temat stanu zdrowia użytkownika w celu zidentyfikowania i uwzględnienia ewentualnej niepełnosprawności lub specjalnych wymagań dietetycznych. Wszelkie wykorzystanie takich informacji odbywa się na podstawie Państwa zgody. Jeżeli nie podadzą Państwo takich informacji o niepełnosprawności lub specjalnych wymaganiach dietetycznych, nie będziemy w stanie podjąć odpowiednich środków ostrożności.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Zazwyczaj zbieramy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich, chyba że zostało to określone w niniejszym dokumencie (np. informacje z publicznie dostępnych zasobów, bazy danych o uczciwości i agencje kredytowe).

W przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej zgody, możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od osób trzecich w celach marketingowych. W takich przypadkach zostaną Państwo o tym poinformowani zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z najnowszym stanem techniki i prawnymi wymogami ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur mających na celu ochronę prywatności użytkownika, takich jak bezpieczne serwery, zapory sieciowe i szyfrowanie SSL. Przez cały czas będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 • Możemy zlecić dostawcom usług (tzw. podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza DFS, w kraju lub za granicą, np. centrom usług wspólnych, przetwarzanie danych osobowych w Dozwolonych Celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. DFS zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialne za Państwa dane osobowe oraz zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące prawo w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych podczas angażowania takich dostawców usług.
 • Sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeśli jest to prawnie dozwolone i konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • W przeciwnym razie ujawnimy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy Państwo zwrócą się do nas o to lub udzielą nam na to zgody, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy, lub na żądanie sądu czy urzędnika, lub gdy będziemy podejrzewać oszustwo lub działalność przestępczą.

Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Firma DFS posiada biura na całym świecie. W ramach naszej działalności biznesowej możemy przekazywać Państwa dane osobowe również do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”), w których obowiązujące przepisy nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak przepisy Państwa kraju ojczystego. W takim przypadku będziemy przestrzegać obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych i podejmiemy odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie Standardowych Klauzul Umownych UE, które są dostępne tutaj. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji na temat takich zabezpieczeń, możecie skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Prawa do ochrony danych

Z zastrzeżeniem określonych warunków prawnych, mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu lub zażądać przeniesienia danych. W szczególności mają Państwo prawo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. W przypadku wielokrotnego żądania możemy pobrać za to odpowiednią opłatę. Szczegółowe informacje na temat Państwa praw do ochrony danych znajdują się w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

W przypadku każdego z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu danych osobowych, których dotyczy żądanie, z podaniem imienia i nazwiska, numeru klienta lub innego numeru identyfikacyjnego DFS (jeśli dotyczy) jako dowodu tożsamości na poniższe dane kontaktowe. Możemy wymagać dodatkowego dowodu tożsamości w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Dokładnie rozważymy Państwa prośbę i omówimy z Państwem, w jaki sposób można ją najlepiej zrealizować.

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, możecie ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, tzn. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy dalej przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje inna podstawa prawna przetwarzania.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek obawy dotyczące sposobu przetwarzania przez nas swoich danych osobowych lub chcecie złożyć skargę, możecie skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, w celu zbadania sprawy. Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi lub uważacie, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych w swoim kraju. Na przykład, jeśli mieszkają Państwo w Wielkiej Brytanii, możecie skontaktować się z Information Commissioners Office za pośrednictwem ich strony internetowej (https://ico.org.uk).

Czy są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych?

Co do zasady, podanie nam swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; brak zgody lub niepodanie danych osobowych zasadniczo nie ma negatywnych skutków dla użytkownika. Istnieją jednak okoliczności, w których DFS nie może podjąć działań bez niektórych Państwa danych osobowych, na przykład dlatego, że te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówień, zapewnienia Państwu dostępu do oferty internetowej lub newslettera lub do przeprowadzenia wymaganej prawem kontroli zgodności. W takich przypadkach DFS niestety nie będzie w stanie zapewnić Państwu tego, o co Państwo proszą, bez odpowiednich danych osobowych.

Przechowywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już zasadnie wymagane do Dozwolonych Celów lub gdy wycofają Państwo swoją zgodę (w stosownych przypadkach), a my nie będziemy zobowiązani prawnie lub w inny sposób dopuszczeni do dalszego przechowywania takich danych. W szczególności możemy zachować Państwa dane osobowe, jeśli jest to wymagane dla DFS w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu rozstrzygnięcia danych roszczeń.

Aktualizacje niniejszej informacji o ochronie danych

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w marcu 2021 roku. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych od czasu do czasu w celu odzwierciedlenia zmian w sposobie, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, lub zmieniających się wymogów prawnych. W przypadku jakichkolwiek takich zmian, opublikujemy zmienioną Informację o ochronie danych na naszej stronie internetowej.

Jak się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań i uwag lub w przypadku chęci dochodzenia swoich praw, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:

[email protected]