Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Dantech Freezing Systems

W zakresie ogólnych warunków handlowych, które w Dantech Freezing Systems A/S lub Dantech Freezing Systems Pte. Ltd. (w dalszej części zwanych DFS) mogą być przedmiotem przedłużonych negocjacji umownych między stronami w przypadku sprzedaży projektów przemysłowych, obowiązują poniższe warunki ogólne.

1. Cena, oferty

1.1 Wszystkie zamówienia przyjmowane są pod warunkiem pisemnej akceptacji przez DFS, zgodnie z oryginalną ofertą. Zamówienie jest przyjmowane po cenie obowiązującej w momencie przyjęcia zamówienia przez firmę DFS. W przypadku zmian kosztów, kursów walut, podatków i tym podobnych przed przyjęciem zamówienia firma DFS zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub, w przypadku gdy Nabywca nie może zaakceptować zmienionej ceny, do anulowania zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności.

2. Informacje o produktach, rysunki i opisy

2.1 Wszelkie informacje i dane zawarte w broszurach produktowych i cennikach są wiążące jedynie w zakresie, w jakim są one przez odniesienie wyraźnie włączone do zamówienia przyjętego przez DFS.

2.2 Wszystkie rysunki i dokumenty techniczne dotyczące maszyny lub jej produkcji, przekazane przez jedną stronę drugiej przed lub po przyjęciu oferty, pozostają własnością strony przekazującej i mogą być wykorzystywane wyłącznie w określonym zakresie umowy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

2.3 Na pisemną prośbę Nabywcy DFS dostarczy mu bezpłatnie informacje i rysunki, które są wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić obsługę i konserwację wszystkich części maszyny. DFS nie jest jednak zobowiązane do dostarczenia rysunków produkcyjnych maszyn lub części zamiennych.

3. Zastąpienie/zmiana

3.1 DFS zastrzega sobie prawo do zastąpienia jakiejkolwiek części określonego wyposażenia innymi częściami, pod warunkiem, że części te będą tej samej jakości, co części określone dla oryginalnego wyposażenia, jednakże pod warunkiem, że DFS poinformuje Nabywcę o takim zastąpieniu na piśmie. Podane wymiary są przybliżone i mogą zostać zmienione przez DFS, jeśli DFS uzna takie zmiany za odpowiednie dla zamierzonego zastosowania maszyny.

4. Pakowanie

4.1 Uzgodnione ceny zawierają koszty materiałów opakowaniowych i innych niezbędnych zabezpieczeń, chyba że uzgodniono inaczej.

5. Dostawa – Przejście ryzyka

5.1 Wszelkie uzgodnione warunki handlowe należy interpretować zgodnie z Incoterms 2010. Jeżeli nie uzgodniono wyraźnie żadnych warunków handlowych, dostawa odbywa się na warunkach Ex Works. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia maszyny przechodzi na Nabywcę w momencie dostawy.

5.2 Jeżeli Nabywca nie przyjmie dostawy, zostanie obciążony kosztami składowania, które rozpoczynają się po upływie jednego miesiąca od zawiadomienia o gotowości maszyny do dostawy. Jeżeli maszyny są przechowywane w naszej siedzibie, za każdy miesiąc nalicza się co najmniej 0,5 (pięć dziesiątych) procenta kwoty faktury. Ponadto DFS jest uprawnione do dochodzenia odszkodowania za dalsze szkody spowodowane brakiem odbioru dostawy przez Zamawiającego, chyba że wynika to z przyczyn określonych w punkcie 11. Składowanie stanowi dostawę dla wszystkich celów umowy.

6. Płatność

6.1 Całkowita wartość zamówienia musi zostać pokryta bezwarunkową, nieodwołalną i potwierdzoną akredytywą otwartą za pośrednictwem i potwierdzoną najlepiej przez Sparekassen Vendsyssel, Østergade 15, 9760 Vrå, Dania na rachunek Nabywcy nie później niż 14 (czternaście) dni od daty przyjęcia zamówienia przez DFS, płatną za okazaniem dokumentów przewozowych lub weksli a vista. Akredytywa zezwala na przeładunek, wysyłkę częściową oraz wysyłkę z dowolnego portu europejskiego i singapurskiego. Wszelkie wydatki związane z otwarciem i obsługą akredytywy pokrywa Nabywca.

O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, płatność dokonywana jest w następujący sposób:

40% jako przedpłata, za okazaniem Faktury w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty przyjęcia zamówienia przez DFS.

50% w momencie wysyłki, za okazaniem Faktury i dokumentów przewozowych lub Kwitu Magazynowego.

10% płatne po zakończeniu instalacji lub po 90 dniach od daty wysyłki w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6.2 Maszyny pozostają własnością DFS do momentu dokonania pełnej zapłaty. Weksle, instrumenty dłużne lub inne podobne nie będą uważane za zapłatę do czasu pełnej zapłaty.

6.3 Jeżeli Nabywca nie dokona zapłaty w określonym terminie, DFS ma prawo naliczyć odsetki od zaległych płatności w wysokości 2 (dwóch) procent miesięcznie.

7. Próby maszyn w trakcie produkcji

7.1 Jeżeli umowa przewiduje, że maszyna ma zostać poddana próbom podczas wytwarzania, próby takie, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, przeprowadza się w miejscu wytwarzania w normalnych godzinach pracy.

7.2 DFS powiadomi Nabywcę o próbach, o których mowa w punkcie 7.1, z wystarczającym wyprzedzeniem, aby umożliwić reprezentację Nabywcy podczas prób. Jeżeli pomimo takiego zawiadomienia Nabywca nie będzie reprezentowany podczas prób, kopia raportu z prób zostanie przekazana Nabywcy i nie będzie on uprawniony do kwestionowania prawidłowości takiego raportu.

7.3 Jeżeli w trakcie jakiejkolwiek próby, o której mowa w punkcie 7.1, maszyna okaże się wadliwa, DFS niezwłocznie usunie wadę lub zapewni zgodność maszyny z umową.

7.4 Niezwłocznie po podjęciu przez DFS środków wymaganych w punkcie 7.3 Nabywca zostanie o tym powiadomiony na piśmie. Nabywca jest uprawniony do żądania przeprowadzenia nowego badania, chyba że wadę można w uzasadniony sposób uznać za nieistotną.

7.5 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, DFS ponosi wszelkie koszty prób przeprowadzanych w miejscu produkcji maszyn. Jednakże Nabywca ponosi wszelkie koszty podróży i zakwaterowania swoich przedstawicieli.

8. Odpowiedzialność DFS za opóźnienie w dostawie lub uruchomieniu

8.1 DFS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia, chyba że zostanie ustalone, że taka strata wynika z rażącego zaniedbania ze strony DFS lub innych osób, za które DFS ponosi odpowiedzialność. 8.2 Jeżeli Nabywca poniesie szkodę w wyniku opóźnienia, za które DFS ponosi odpowiedzialność, por. punkt 8.1, Nabywca będzie uprawniony, z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń i środków prawnych, do żądania odszkodowania umownego za takie opóźnienie. Odszkodowanie umowne wynosi 0,5 (pięć dziesiątych) procenta za każdy pełny tydzień opóźnienia, z zastrzeżeniem okresu karencji wynoszącego 3 (trzy) tygodnie, jednak nie może przekroczyć 5 (pięciu) procent ceny sprzedaży netto, por. punkt 9.9, tej części całej dostawy, która w wyniku opóźnienia nie może zostać wykorzystana w terminie lub zgodnie z umową. DFS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze, np. utratę zysku lub straty poniesione przez osoby trzecie.

9. Gwarancja

9.1 DFS ponosi odpowiedzialność za wady i/lub braki, w tym za niespełnienie przez maszyny wyraźnych wymogów umownych, w następujący sposób:

9.2 Jeśli w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od oddania maszyny do użytku, użytkowanie jakiejkolwiek części składowej stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z powodu okoliczności istniejących przed przejściem ryzyka – w szczególności wadliwego projektu, niezadowalającego materiału lub złej jakości wykonania – DFS według własnego uznania dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany takiej części składowej, pod warunkiem jednak, że wadliwa część lub maszyna zostaną zwrócone do DFS na rachunek i ryzyko Nabywcy w celu dokonania naprawy lub wymiany w siedzibie DFS w ciągu 30 (trzydziestu) dni od pisemnego zawiadomienia Nabywcy o wadzie. Transport naprawionej lub wymienionej części lub maszyny z DFS do Nabywcy odbywa się na rachunek i ryzyko Nabywcy. W przypadku, gdy DFS zaakceptuje naprawę lub wymianę w siedzibie Nabywcy, Nabywca zrekompensuje wszelkie koszty, określone przez DFS, poniesione przez DFS, w tym między innymi transport do i z siedziby Nabywcy i DFS. Wymienione komponenty stają się własnością DFS. W przypadku, gdy DFS nie znajdzie wady, za którą nie ponosi odpowiedzialności, DFS będzie miała prawo do rekompensaty za pracę i koszty poniesione przez DFS. Jeżeli oddanie do użytku opóźni się nie z winy DFS, odpowiedzialność wygasa najpóźniej 18 (osiemnaście) miesięcy po przejściu ryzyka. W przypadku wszelkich głównych produktów nie produkowanych przez DFS, odpowiedzialność DFS jest ograniczona do cesji roszczeń z tytułu odpowiedzialności, które są DFS należne wobec dostawcy takich produktów.

9.3 Prawo Nabywcy do zgłaszania roszczeń wynikających z wad i/lub braków wygasa we wszystkich przypadkach po upływie 6 (sześciu) miesięcy od powiadomienia o wadach i/lub brakach, a najpóźniej w momencie wygaśnięcia gwarancji.

9.4 Nie udziela się gwarancji na uszkodzenia, które można przypisać następującym czynnikom: nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie, wadliwy montaż lub uruchomienie przez Nabywcę lub strony trzecie, normalne zużycie, wadliwe lub niedbałe obchodzenie się z produktem, nieodpowiednie media i materiały zamienne, zmiany lub prace naprawcze przeprowadzone przez Nabywcę, złe prace budowlane, nieodpowiednie podłoże budowlane, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, pod warunkiem, że nie wynikają one z winy DFS.

9.5 Nabywca zapewni DFS czas i możliwość, po konsultacji z DFS, do przeprowadzenia wszelkich napraw i dostarczenia wszelkich zamienników, według uznania DFS, w przeciwnym razie DFS będzie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności za wady i/lub braki.

9.6 Okres gwarancji na część zamienną i naprawy wynosi 3 (trzy) miesiące, obowiązujące co najmniej do daty wygaśnięcia pierwotnej gwarancji na dostarczone towary. Okres odpowiedzialności za wady i/lub braki w dostarczonych maszynach zostaje przedłużony o czas trwania przestoju spowodowanego pracami naprawczymi.

9.7 Jeżeli sprzęt jest produkowany zgodnie z rysunkami Nabywcy, DFS ponosi odpowiedzialność jedynie za produkcję zgodną z rysunkami, a nie za określoną jakość materiału.

9.8 Nabywca zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania za wszelkie szkody następcze, np. utratę zysku, straty poniesione przez osoby trzecie oraz roszczenia odszkodowawcze, które nie zostały poniesione na samej maszynie, chyba że zostanie stwierdzone, że takie straty wynikają z rażącego zaniedbania ze strony DFS lub innych osób, za które DFS ponosi odpowiedzialność.

9.9 Jeśli DFS ponosi odpowiedzialność zgodnie z punktem 9.8, odszkodowanie za wady jest ograniczone do 5 (pięciu) procent ceny sprzedaży netto za dostawę, tj. kwoty zafakturowanej przez DFS, pomniejszonej o wszelkie opłaty za fracht, ubezpieczenie, opakowanie, instalację, uruchomienie, serwis posprzedażowy oraz wszelkie podatki i opłaty nałożone na sprzedaż produktów objętych umową, np. podatek VAT i opłaty celne.

10. Odpowiedzialność za produkt

10.1 DFS nie ponosi odpowiedzialności za szkody na nieruchomościach lub ruchomościach, chyba że zostanie stwierdzone, że szkody na nieruchomościach lub ruchomościach powstały w wyniku rażącego zaniedbania ze strony DFS lub innych osób, za które DFS ponosi odpowiedzialność.

10.2 DFS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody, jak również DFS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikowe, utratę zysków lub jakiekolwiek inne rodzaje strat pośrednich, o których mowa w pkt. 10.1 powyżej, jeśli takie obrażenia ciała lub szkody wynikają z użytkowania dostarczonych produktów niezgodnie z instrukcjami lub specyfikacjami technicznymi DFS lub są spowodowane zaniedbaniem ze strony innych podmiotów niż DFS, tj. poddostawców lub niezależnych przewoźników.

10.3 DFS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikowe, utratę zysków lub jakiekolwiek inne rodzaje strat pośrednich.

10.4 DFS nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe powstałe w czasie, gdy maszyny znajdują się w posiadaniu Nabywcy. DFS nie ponosi również odpowiedzialności za szkody w jednostkach wyprodukowanych przez Nabywcę lub w maszynach, których częścią są jednostki Nabywcy.

10.5 W przypadku, gdy DFS zostanie pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z przepisami dotyczącymi „Odpowiedzialności za produkt” w stosunku do osoby trzeciej, Nabywca jest zobowiązany do zwolnienia DFS z wszelkich roszczeń w zakresie, w jakim DFS ograniczył swoją odpowiedzialność zgodnie z punktami 10.1 do 10.3.

10.6 Jeśli osoba trzecia będzie domagać się odszkodowania od jednej ze stron umowy w związku z dostawą zrealizowaną na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, strona ta jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie drugiej strony w jak najkrótszym czasie.

11. Siła wyższa

11.1 Jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie umowy przez którąkolwiek ze stron będzie uważane za przypadki zwolnienia z odpowiedzialności w zakresie, w jakim takie opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane zdarzeniami, które wystąpiły po przyjęciu oferty, a które są poza kontrolą strony, której to dotyczy, w tym, ale nie wyłącznie:  spory przemysłowe, pożar, wojna, ogólna mobilizacja lub nieprzewidziane mobilizacje wojskowe, rekwizycje, ogólny niedobór materiałów, niedobór transportu, rozruchy społeczne, zakazy importu lub zakazy eksportu, ograniczenia w korzystaniu z energii oraz wady lub opóźnienia w dostawach przez poddostawców.

B. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH

12. Zakres robót, ustawy i rozporządzenia

12.1 Zakres dostawy i prac instalacyjnych (zwanych dalej Pracami) będzie taki, jak określono w umowie i jak szczegółowo opisano w specyfikacjach i opisach stanowiących część ostatecznego zamówienia.

12.2 Wszelkie zmiany wynikające ze zmian w obowiązujących prawach, przepisach lub postanowieniach mających zastosowanie do Prac, które wystąpią w okresie pomiędzy datą sporządzenia oferty a datą przekazania do eksploatacji, będą obciążały Nabywcę. Do takich zmian mają zastosowanie postanowienia określone w punktach 15.3 do 15.4.

13. Prace przygotowawcze

13.1 W terminie uzgodnionym przez strony na piśmie DFS przedłoży Nabywcy rysunki lub opisy wskazujące sposób instalacji maszyn. Jednocześnie DFS dostarczy wszelkich informacji wymaganych przez Nabywcę do przygotowania odpowiednich fundamentów i innych podłoży. Nabywca zapewni odpowiedni dostęp do miejsca instalacji i niezbędnego sprzętu oraz przygotuje wszystkie niezbędne przyłącza energii elektrycznej, wody, pary itp. do maszyn.

13.2 Nabywca wykona niezbędne prace przygotowawcze zgodnie z informacjami, o których mowa w punkcie 13.1. Wszystkie takie prace powinny zostać ukończone w terminie uzgodnionym przez strony na piśmie, tak aby fundamenty i podłoża były gotowe do odbioru Prac we właściwym czasie. Nabywca winien powiadomić DFS na piśmie o zakończeniu prac przygotowawczych na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem montażu.

13.3 Przed rozpoczęciem montażu Nabywca na własny rachunek zapewni DFS dostęp do wody i urządzeń energetycznych, w tym sprężonego powietrza i energii elektrycznej, na miejscu instalacji w niezbędnych ilościach lub w ilościach określonych w umowie. Nabywca zapewni również DFS nieodpłatnie zamykane lub w inny sposób zabezpieczone pomieszczenia lub miejsca składowania na miejscu instalacji lub w jego pobliżu, jako zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem Prac oraz narzędzi i wyposażenia DFS.

13.4 DFS powiadomi Nabywcę na piśmie, gdy Prace będą gotowe do montażu. Powiadomienie takie powinno nastąpić w odpowiednim czasie, aby umożliwić Nabywcy wypełnienie jego obowiązków związanych z przygotowaniem Prac.

14. Prace poza umową

14.1 Wszelkie prace inżynieryjne lub prace związane z budową statków uważa się za pozostające poza zakresem dostawy DFS, włączając w to, lecz nie ograniczając się do: Prace takie jak cięcie, wiercenie lub spawanie w lub na kadłubach statków, dźwigarach i grodziach, podporach i/lub usztywnieniach, wzmacnianiu pokładów lub wykonywaniu wycięć w konstrukcjach statków lub podobnych, prace izolacyjne i drewniane, dostawa i montaż rur do wody słonej, słodkiej i pary, jak również rur odpływowych z wanien ociekowych lub rur powietrza świeżego do ładowni, montaż tabliczek znamionowych, jak również instalacja rur i kabli do wskaźników i obwodów kontrolnych lub regulacyjnych, rur napędowych lub podobnych.

15. Zmiany

15.1 Do czasu przekazania prac do eksploatacji i z zastrzeżeniem ograniczeń w punkcie 15.4 strony mają prawo żądać wprowadzenia zmian w zakresie, projekcie i budowie uzgodnionych Prac.

15.2 Wnioski o zmiany należy przedkładać drugiej stronie na piśmie i muszą one zawierać dokładny opis wymaganej zmiany.

15.3 Tak szybko jak to możliwe po otrzymaniu wniosku o zmianę lub po złożeniu propozycji zmiany DFS powiadomi Nabywcę na piśmie, czy i w jaki sposób zmiana może zostać przeprowadzona, podając wynikającą z niej zmianę ceny kontraktowej, czasu na ukończenie, gwarancji i innych warunków umowy. DFS powiadomi Nabywcę o zmianach również wtedy, gdy zmiany są wymagane z powodu zmian w przepisach prawa i regulacjach, jak wspomniano w Punkcie 12.2.

15.4 DFS nie jest zobowiązane do przeprowadzenia zmian wymaganych przez Nabywcę przed uzgodnieniem przez strony, w jaki sposób zmiany te wpłyną na cenę kontraktową, czas realizacji i inne warunki umowy.

16. Nadzór nad instalacją

16.1 Strony są zobowiązane do pisemnego wyznaczenia przedstawiciela, który będzie działał w ich imieniu podczas codziennych prac na miejscu instalacji. Pisemne zawiadomienie o wyznaczeniu przedstawiciela powinno zostać przekazane drugiej stronie nie później niż w momencie pisemnego zawiadomienia przez DFS, że maszyna jest gotowa do wysyłki z miejsca produkcji. Przedstawiciele będą obecni na miejscu instalacji lub w jego pobliżu w godzinach pracy. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, będą oni upoważnieni do działania w imieniu swoich stron we wszystkich sprawach dotyczących instalacji Prac i realizacji umowy. Tam, gdzie niniejsze Warunki Ogólne przewidują pisemne zawiadomienia, przedstawiciele są upoważnieni do przekazywania i odbierania takich zawiadomień w imieniu swojej strony.

16.2 Nabywca udostępni DFS nieodpłatnie wszelką niezbędną siłę roboczą w ilościach wymaganych przez DFS. DFS poinformuje nabywcę o zapotrzebowaniu na niewykwalifikowaną siłę roboczą z tygodniowym wyprzedzeniem na piśmie. DFS zapewni odpowiedni personel do nadzoru nad instalacją.

16.3 Nabywca udostępni DFS nieodpłatnie wszelkie niezbędne dźwigi, podnośniki, rusztowania i sprzęt do transportu na miejscu instalacji w zakresie, w jakim sprzęt ten jest niezbędny do przeprowadzenia montażu na miejscu instalacji. DFS określi na piśmie swoje wymagania w tym zakresie najpóźniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem montażu.

16.4 Nabywca powiadomi DFS na piśmie o przepisach bezpieczeństwa, które dotyczą personelu na miejscu instalacji. DFS zapewni, że przepisy te będą przestrzegane przez jego personel zatrudniony na miejscu instalacji.

17. Uruchomienie

17.1 Wymagania techniczne dotyczące prób rozruchowych powinny być zgodne z umową. Jeżeli nie zostały one określone w umowie, wymagania techniczne powinny być zgodne z ogólną praktyką i standardami stosowanymi przez DFS.

17.2 Próby zostaną przeprowadzone przez DFS i odbędą się w obecności przedstawicieli Nabywcy. Jeżeli Nabywca nie będzie mógł być obecny w uzgodnionym terminie prób rozruchowych, DFS w rozsądnym terminie powiadomi Nabywcę na piśmie o nowym terminie takich prób. Jeżeli Nabywca nie jest obecny w przesuniętym terminie, próby mogą zostać przeprowadzone pod jego nieobecność. W takim przypadku DFS będzie uprawnione, lecz nie zobowiązane do zaangażowania, na koszt Nabywcy, niezależnego eksperta, który będzie obecny podczas prób rozruchowych.

17.3 Z prób rozruchowych należy sporządzić protokół. Jeżeli Nabywca nie jest obecny podczas prób rozruchowych, por. punkt 17.2, DFS przekaże kopię raportu Nabywcy i nie będzie on wtedy miał prawa do kwestionowania prawidłowości tego raportu.

17.4 Jeżeli podczas prób rozruchowych okaże się, że Prace nie są zgodne z umową, DFS bezzwłocznie i na własny koszt zapewni, że Prace są zgodne z umową. Nowe próby rozruchowe zostaną wówczas przeprowadzone zgodnie z postanowieniami zawartymi w punktach 17.1 do 17.3, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie lub jeśli odstępstwa od warunku kontraktowego zostaną w uzasadniony sposób uznane za nie wpływające na efektywność prac.

17.5 Nabywca zapewni nieodpłatnie energię elektryczną, smary, wodę, paliwo, surowce i inne materiały wymagane do prób rozruchowych oraz do ostatecznej regulacji związanej z tymi próbami zgodnie z punktami 17.1 do 17.4. Ponadto DFS zainstaluje nieodpłatnie wszelkie urządzenia oraz zapewni nieodpłatnie wszelką robociznę wymaganą przez DFS do przeprowadzenia prób rozruchowych.

17.6 Jeśli Nabywca nie wypełni swoich zobowiązań zgodnie z punktem 17.5 lub jeśli strony nie uzgodnią terminu prób rozruchowych, por. punkt 17.1, uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie prób rozruchowych, próby rozruchowe uznaje się za zakończone pomyślnie po upływie terminu podanego przez DFS w powiadomieniu zgodnie z punktem 17.1.

Nabywca nie jest uprawniony do korzystania z Prac lub jakiejkolwiek ich części przed przekazaniem ich do eksploatacji bez pisemnej zgody DFS. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Prace uważa się za oddane do użytku.

C.18 Dostawa na statki i/lub instalacja na statkach

18.1 Ogólne warunki określone w punktach od 1 do 19 mają zastosowanie z następującymi wyjątkami i wyjaśnieniami.

18.2 Odpowiedzialność DFS za wady zgodnie z punktem 9.9 jest ograniczona do kwoty 100.000 EURO. –

18.3 Nabywca zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania za czas ładowania i przestojów.

D.19 Spory i prawo właściwe

19.1 Wszelkie spory wynikające z umowy dotyczące interpretacji i stosowania umowy będą podlegać prawu duńskiemu lub singapurskiemu. Sądem właściwym dla wszelkich działań prawnych wszczętych przez Nabywcę przeciwko DFS będą sądy duńskie lub singapurskie.

Działania prawne przeciwko Nabywcy mogą zostać wszczęte według uznania DFS w sądzie w Danii lub Singapurze.