Warunki użytkowania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami („Warunki”) przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej Dantech Freezing A/S („Witryna”).

Korzystając z Witryny, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z Warunkami, prosimy nie korzystać z Witryny. Warunki dotyczą Państwa praw i obowiązków prawnych oraz zawierają ważne zastrzeżenia i postanowienia dotyczące wyboru prawa i forum.

Własność Witryny

Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez Dantech Freezing Systems A/S lub Dantech Freezing Systems Pte. Ltd. (zwanych dalej DFS).

Licencja na użytkowanie

DFS udziela użytkownikowi pozwolenia na przeglądanie niniejszej Witryny oraz drukowanie lub pobieranie materiałów wyświetlanych na Witrynie dla własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że użytkownik zgadza się i akceptuje bez zmian uwagi, zasady i warunki określone w niniejszej umowie oraz pod warunkiem, że zachowa w nienaruszonym stanie wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne informacje o własności.

Użytkownik nie może jednak kopiować, reprodukować, publikować, przesyłać, transmitować ani rozpowszechniać w żaden sposób zawartości niniejszej Witryny, w tym tekstu, zdjęć, materiałów audio i wideo w celach publicznych lub komercyjnych, bez pisemnej zgody DFS. Zabrania się również wykorzystywania zawartości niniejszej Witryny w ramce na jakiejkolwiek innej stronie internetowej w jakikolwiek sposób. Korzystanie z niniejszej Witryny oznacza zgodę i akceptację bez modyfikacji informacji, warunków i zasad określonych w niniejszym dokumencie. Ponadto jako warunek korzystania z tej Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje DFS, że nie będzie wykorzystywał tej Witryny do żadnych celów, które są niezgodne z prawem, niemoralne lub zabronione przez niniejsze zasady, warunki i informacje.

Zgłoszenia użytkowników

Wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane do Witryny za pomocą formularzy lub w inny sposób są i będą traktowane jako informacje jawne i niezastrzeżone. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania lub przesyłania do lub z tej Witryny jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub innych, które mogą naruszać jakiekolwiek przepisy prawa.

Linki do i z innych materiałów

DFS może udostępniać hiperłącza do stron osób trzecich. Strony te nie są kontrolowane przez DFS i w żaden sposób DFS nie ponosi odpowiedzialności za treść takiej strony ani za treść stron, do których prowadzą linki. DFS nie popiera firm ani produktów, do których może zamieszczać hiperłącza, i zastrzega sobie prawo do zaznaczenia tego faktu na swojej Witrynie. DFS zastrzega sobie jednostronne prawo do usunięcia dowolnego linku lub programu linkującego w dowolnym momencie. Jeśli zdecydują się Państwo wejść na którąkolwiek ze stron osób trzecich powiązanych z niniejszą Witryną, robią to Państwo na własne ryzyko.

Treść

DFS dokłada wszelkich starań przy tworzeniu i utrzymywaniu niniejszej Witryny oraz dostarczaniu dokładnych i aktualnych treści, takich jak, między innymi, opisy produktów. Jednakże zawartość niniejszej Witryny podlega częstym modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym DFS nie gwarantuje poprawności i aktualności tych treści. Osoby odwiedzające Witrynę akceptują zwolnienie DFS z wszelkiej odpowiedzialności za treści zawarte na Witrynie, oprogramowanie znajdujące się na Witrynie lub za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

Własność intelektualna

Teksty, zdjęcia, filmy, układy, rysunki, bazy danych, pliki i inne elementy znajdujące się na tej Witrynie, jak również sama Witryna, są chronione prawem autorskim oraz prawem producenta bazy danych. Niektóre z nazw, znaków i logotypów na tej Witrynie są chronionymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi. Żadna z informacji zawartych na Witrynie nie powinna być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego, wyświetlanego na Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody DFS lub osoby trzeciej, która może być właścicielem znaków towarowych wyświetlanych na Witrynie. Wszelkie kopiowanie, adaptacja, tłumaczenie, aranżacja, modyfikacja lub jakiekolwiek inne wykorzystanie całości lub części niniejszej Witryny lub jej chronionych elementów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, jest surowo zabronione.

Ochrona danych

DFS gromadzi i przetwarza informacje o zachowaniach użytkowników niniejszej Witryny w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych danych, które go dotyczą, a także ma prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Więcej informacji na temat danych gromadzonych przez DFS oraz środków podejmowanych przez DFS w celu ochrony prywatności danych użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności DFS.

Odpowiedzialność

Użytkownik korzysta z niniejszej Witryny i przegląda ją na własne ryzyko. DFS nie gwarantuje, że oprogramowanie wykorzystywane na tej Witrynie, informacje, aplikacje on-line lub jakiekolwiek inne usługi świadczone za pośrednictwem tej Witryny są wolne od błędów, ani że korzystanie z nich będzie przebiegać bez zakłóceń. DFS wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji związanych z wyżej wymienionym przedmiotem, w tym, bez ograniczeń, gwarancji dokładności, stanu, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień dotyczących niniejszej Witryny, DFS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, przychodów, szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub inne podobne szkody wynikające z lub w związku z niniejszą Witryną lub z korzystaniem z jakichkolwiek usług proponowanych za pośrednictwem niniejszej Witryny.

Zamówienia na produkty

Choć DFS dołoży wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie zamówienia, nie może zagwarantować dostępności każdego konkretnego produktu przedstawionego na niniejszej Witrynie. DFS zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu wymienionego na tej Witrynie w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Aktualizacje

DFS zastrzega sobie jednostronne prawo do aktualizowania, modyfikowania, poprawy i zmiany swoich Warunków i Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Wszystkie takie aktualizacje, modyfikacje, poprawy i zmiany są wiążące dla wszystkich użytkowników i odwiedzających witrynę DFS i będą publikowane tutaj.

Postanowienia dotyczące wyboru prawa i forum

Ta Witryna znajduje się na serwerze we Frankfurcie w Niemczech. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki i korzystanie z tej Witryny podlegają prawu Unii Europejskiej (UE). Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów, trybunałów, agencji i innych organizacji rozstrzygających spory w UE we wszelkich sporach (a) wynikających z, związanych z lub dotyczących niniejszej Witryny i/lub niniejszych Warunków, (b) w których niniejsza Witryna i/lub niniejsze Warunki stanowią kwestię lub istotny fakt, lub (c) w których niniejsza Witryna i/lub niniejsze Warunki są przywoływane w dokumencie złożonym w sądzie, trybunale, agencji lub innej organizacji rozstrzygającej spory. Firma DFS dołożyła wszelkich starań, aby spełnić wszelkie znane jej wymogi prawne przy tworzeniu i prowadzeniu niniejszej Witryny, ale nie składa żadnych oświadczeń, że materiały na tej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w dowolnej jurysdykcji. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązującego prawa. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub niewykonalna w świetle obowiązującego prawa, nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które najbardziej odpowiada intencjom pierwotnego postanowienia, a pozostała część niniejszych Warunków będzie regulować takie użycie.